Teoria Kultury

Teoria kultury.1

Teoria kultury.2

Teoria kultury.3

Teoria kultury.4

Teoria kultury.5

Teoria kultury.7

Teoria kultury 8

Teoria kultury.9

Teoria kultury.10

Teoria kultury.11

Teoria kultury.12

Teoria kultury.13

1. Ponowoczesnosc

Problemy: nowoczesność, ponowoczesnosc jako pewna epoka, geografia i chronologia ponowoczesnosci,

Teoretycy:

Refleksja francuska- Foucault, Derrida, Lyotard, Baudrillard, Deleuze

Refleksja amerykanska(neopragmatycna): Rorty,Fish, Putnam

Inni: Vattimo, Welsch, Spivak, Bauman

Pojęcia: różnia, różnica, dyskurs, kłącze, prędkość, symulacja i symulakrum, hybrydyzacja kultury, kreolizacja kultury, postmetafizyka, postreligijnosc, postchrzescijanstwo, postetnicznosc, postnauka, postindustrializm, mikronarracje, wielka narracja, indywidualizm, postfordyzm, toyotyzm, neoliberalizm, postliberalizm, ironia, pluralizm, zderzenie cywilizacji, antyfundamentalizm

2. Postmodernistyczne teorie kultury

Problemy: ponowoczesnosc a postmodernizm, rodzaje refleksji postmodernistycznej, odmiany myśli postmodernistycznej( poststruktralizm i dekonstrukcjonizm), postmodernizm w naukach o kulturze, język a kultura, językowy obraz swiata, kultura jako tekst, teksty kultury

Teoretycy: Geertz, szkoła z Rice

Pojęcia: binarne opozycje, centrum i peryferia, etnocentryzm, antyetnocentryzm, dyskurs, kłącze, paradygmat, gesty opis, interpretatywna teoria kultury, dialog, ewokacja, postkolonializm, hybrydyzacja, supermarket kultury

3. Gender

Problemy: męskość i kobiecość – kategorie naturalne czy kulturowe, upadek kultury patriarchalnej, główne burty refleksji genderowej, nowy kontrakt płci

Teoretycy: Simone de Beauovir, Judith Butler, Sylviane Agacinski, Donna Haraway, Bourdieu

Pojęcia: sex, gender, patriarchalizm, dyskryminacja, esencjalizm, antyesencjalizm, historyzm, opresja, mizogynia, androgynia, seksizm, akcja afirmatywna, pozytywna dyskryminacja, parytet, teoria queer, orientacja seksualna

4. Etyczne dylematy współczesności

Problemy: etyka bez kodeksów, problemy wynikające z rozpadu wielkich narracji w świecie zachodnim, problemy wynikające z rozwoju technologii, biologii i medycyny

Teoretycy: Levinas, Apel, Jonas, Habermas, Rorty, Bauman, Ferry

Pojęcia: moralność ponowoczesna, indywidualizm, bioetyka, in vitro, eutanazja, genomika, etyka środowiska, etyka praktyczna, klonowanie,

4. Ontoelektronika

Problemy: Rzeczywistość fizyczna, powstanie swiata cyberprzestrzeni jako konsekwencja nowych technologii

Teoretycy:

Derrick de Kerchove, Steven Levy, Baudrillard, Sherry Turkle, Lev Manovich,

Pojęcia: binarne opozycje, bit, jednostka dyskretna, cybernetyka, program komputerowy, impuls elektryczny, digitalizacja, cyberprzestrzen, wirtualnosc, hiperzeczywistosc, symulacja

5. Informacjonalizm i społeczeństwo informacyjne

Problemy: epoki kulturowe: nowoczesność, ponowoczesnosc, a teraz Informacjonalizm, informacja podstawa gospodarki, kapitał intelektualny, gospodarka oparta na wiedzy, klasa kreatywna i superkreatywna, niewlasnosciowa produkcja wiedzy, gospodarka informacyjna, społeczna produkcja wiedzy oparta na modelu niewlasnosciowym

Teoretycy: Castells, Bard i Soderqvist, Benkler, Tapscott

Pojęcia: informacja, Informacjonalizm, społeczeństwo informacyjne, netokracja, sieci społeczne, internalisci, neksjalisci, kuratorzy, kreatywność

6. Podstawy społeczeństwa informacyjnego

Problemy: logika technopolu, etyka hakerska, zbiorowa (otwarta) inteligencja, współpraca, prawo do błędu, koniec wyścigu szczurów, społeczeństwo ryzyka

Teoretycy: Ulrich Beck, Manuel Castells, Don Tapscott, l. Lessing

Pojęcia: komunitarianizm, liberalizm, wartości hakerskie, free software, open source, wolne licencje (CC), zasady wikinomiczne

7. Kultura nowoczesna i ponowoczesna

Problemy: asynchroniczny rozwój kultur w świecie współczesnym,

wspolwystepowanie rożnych odmian kultur: od magicznej (mito-logicznej) po ponowoczesną, kultura masowa, kultura popularna a kultura modernizmu i postmodernizmu, kultura masowa jako główny składnik kultury modernizmu, kultura popularna jako ważna cześć składowa kultury ponowoczesnej ( cechy )

Pojęcia: kultua magiczna, kultura modernistyczna, kultura masowa, kultura popularna, kultura postmodernistyczna,

Teoretycy: A. Kloskowska, D. Strinati, W. Burszta, W. Kuligowski

8. Cyberkultura

Problemy: nowe technologie a kultura, nowe media a kultura, rola programistów, uczonych i artystów w rozwoju dzisiejszej, cyfrowej kultury

Teoretycy: J. Baudrillard, L. Manovich, H. Jenkins, P. Zawojski

Pojęcia: cyberprzestrzen, digitalizacja, nowe media, sztuka cyfrowa, cybersztuka, kultura2.0, konwergencja mediów, miks, remiks, produkcja fanowska, performens

9. Kultura 2.0

Problemy: konsumenci treści a producenci treści, ruch prosumencki i fanowski, portale społecznościowe

Teoretycy: H. Jenkins, L. Manovich, D. Tapscott, L. Lessing

Pojęcia: konwergencja mediów, miks, remiks, mechanizm wiki,

10. Medialny charakter kultury współczesnej

Problemy: stare media, nowe media, konwergencja mediów

Teoretycy: Marshall Mac Luhan, J. Baudrillard, H. Jenkins

Pojęcia: medium, obraz, teleobecnosc, immersja

11. Wizualnosc w kulturze

Problemy: tekst a obraz, wizualizacja tekstualnego swiata, rzeczywistość rozszerzona,

Teoretycy: Lev Manovich

Pojęcia: wizualizacja, rzeczywistość rozszerzona, multimedia

12. Trzecia kultura

Problemy: dychotomia natura-kultura fałszywa opozycja, natura jako wytwór kultury, kultura jako natury, znoszenie podziałów – czyli Trzecia kultura

Teoretycy: J. Brockham, B. Latour,

Pojęcia: teoria aktora sieci, konstruktywizm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *