O mnie

Andrzej Radomski (ur. 1964 w Hrubieszowie). W roku 1988 ukończyłem indywidualne studia historyczne na UMCS w Lublinie. Pracę magisterską napisałem na temat: Rola teorii w działaniu historycznym. Od roku 1987 (jeszcze jako student) zostałem zatrudniony w Zakładach Metodologii Historii UMCS jako asystent. W roku 1993 na podstawie rozprawy: „Metodologiczne problemy historii kultury” otrzymałem doktora nauk humanistycznych i zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta. W roku 2000 na podstawie książki: Kultura – Tekst – Historiografia i zaliczenie kolokwium habilitacyjnego otrzymałem stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W roku 2003 zostałem powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS.W roku 2004 objąłem kierownictwo Zakładu Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze w nowo powstałym Instytucie Kulturoznawstwa UMCS, gdzie pracuję na stanowisku prof. UMCS do dnia dzisiejszego. W latach 2007-2010 pełniłem funkcję Z-cy Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. 

Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Towarzystwa Historiograficznego

Inne funkcje:

Redaktor Naczelny; Kultury i Historii (www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl),

Redaktor Naczelny (do roku 2017): Portalu Wiedza i Edukacja (www.wiedzaiedukacja.eu),

Redaktor naczelny: Wydawnictwa E-naukowiec (www.e-naukowiec.eu),

– Redaktor naukowy w multimedialnym periodyku: Medialica (www.medialica.umcs.lublin.pl),

  • Współtwórca Ośrodka Zasobów Cyfrowych i Systemów Inteligentnych w ECOTECH-COMPLEX w Lublinie,
  • Członek Rady Naukowej: DARIAH.PL

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na:

    1. Humanistyce cyfrowej ,
    1. Wizualizacji wiedzy i nauczania
  1. Data Science w naukach humanistycznych i społecznych,
  2. Świat Metaversum

4. teoretycznych i metodologicznych podstawach nauk o kulturze i historycznych naukach o kulturze,

5. kulturze ponowoczesnej,

6. Cyberkulturze (Web 2.0, Kultura 2.0, sieci uprawianie nauki, Second Life),

7. Zastosowanie technologii technologii informatycznych do nauki i edukacji (Nauka 2.0, Edukacja 2.0)

Książki:

Kultura – Prawda – Poznanie (1994),

Kultura – Tekst – Historiografia (1999),

Historiografia a kultura współczesna (2006),

Internet – Nauka – Historia (e-book), 2010, dostępny na: www.e-naukowiec.eu www.wiedzaiedukacja.eu, www.scribd.com, www.calameo.com

Humanistyka w świecie Informacjonalizmu, wyd. E-naukowiec (www.e-naukowiec.eu), 2014,

Wprowadzenie do Humanistyki Cyfrowej, wyd. UMCS, Lublin, 2023