Publikacje

1. Rola teorii w badaniu historycznym, w: Środowiska historyczne II Rzeczpospolitej, cz. II, COSNP, W-wa, 1987, Sterowanie w badaniu historycznym, w: Spectrum, 2/4/88, PWN, W-wa,
2. Stan obecny i przyszłość biografistyki historycznej, w: Przegląd Humanistyczny, nr 9, R. XXXIII, 1989,
3. Etolog o zagrożeniach społeczeństwa, w: Przegląd literatury metodologicznej, nr 7, Poznań, 1990,
4. Rec. z: Po co nam historia? W-wa, PIW, 1985, w: Przegląd literatury metodologicznej, nr 7, Poznań, 1990,
5. Kultura, Prawda, Poznanie, Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, Lublin, 1994,
6. Historiografia radziecka jako paradygmat (uwagi o książce Gwidona Zalejki: Marksistowski paradygmat badań historycznych. Powojenna historiografia ZSRR o powstaniu kapitalizmu), w: Historyka, t. XXIV, 1994
7. Historia teoretyczna – miedzy modernizmem a postmodernizmem (dwa przypadki: Ginzburg i Guriewicz), w: Historyka, t. XXVI, 1996,
8. Perspektywa kulturoznawcza a badanie dziejów historiografii, w: Metodologiczne problemy syntezy historii historiografii polskiej, wyd. WSP Rzeszów, 1998,
9. Między historią kultury a historią społeczną, w: Res Historica, z. 2, UMCS, Lublin, 1998
10. Aron Guriewicz a problemy historii teoretycznej, w: Res Historica, z. 2, wyd. UMCS, Lublin, 1998,
11. Rola wiedzy historycznej w kulturze współczesnej, w: Res Historica, z. 6, wyd. UMCS, Lublin, 1998,
12. O potrzebę perspektywy kulturoznawczej w badaniach historycznych, w: Res Historica, z. 6, wyd. UMCS, Lublin, 1998,
13. Kultura – Tekst – Historiografia, wyd. UMCS, Lublin, 1999,
14. Pojęcie doświadczenia we współczesnej refleksji humanistycznej i w historiografii, w: Historyka, t. XXIX, 1999,

Wykaz publikacji Prof. Andrzeja Radomskiego po uzyskaniu habilitacji:

Monografie:

1. Historiografia a kultura współczesna, wyd. UMCS, Lublin, 2006,

2. Internet – Nauka – Historia, wyd. Wiedza i Edukacja (www.wiedzaiedukacja.eu), 2010, e-book, dostępna na: www.calameo.com , wyd. II na: www.e-naukowiec.eu,

     3. Humanistyka w świecie Informacjonalizmu, wyd. e-naukowiec (e-book),

4. Wprowadzenie do Humanistyki Cyfrowej, wyd. UMCS, Lublin, 2023

Redaktorstwo:

1. Antropologia Integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego (razem z Bogumiła Truchlińska), wyd. UMCS, Lublin, 2008,

2. Męskość w kulturze współczesnej(razem z Bogumiła Truchlińska), wyd. UMCS, Lublin 2008,

3. Męskość w kulturze współczesnej. Praktyki męskości (razem z Magdalena Dąbrowska), wyd. Wiedza i edukacja (www.wiedzaiedukacja.eu), 2010, e-book,

4. Zwrot Cyfrowy w humanistyce, w: www.e-naukowiec.eu

Artykuły:

1.Od badania historii do pisania historii (w związku z załamaniem się doktryny empiryzmu we współczesnej myśli metodologicznej), Historyka, t. XXXI, 2001,

2. Sztuka jako źródło do badania historii. Czy historiografia jest sztuką? (na przykładzie literatury), w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl, nr 1, 2001,

3. Johna Arnolda wprowadzenie do historii, w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl, nr 1, 2001,

4. Rec. z: Multimedialna Historia Polski na tle Europy 950-1991, WsiP, W-wa, 2000, w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl, nr 1, 2001,

5. Georga Urdanga Paradygmat Historii Farmacji (wspólnie z Peterem Gorskim), w: XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Farmacja w XXI w., Poznań, 2001, t.I,

6. Dzieje Farmacji w ujęciu Georga Urdanga, w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl,

7. 70-lecie urodzin Prof. Jerzego Kmity, w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl., nr 3, 2002,

8. Historiografia jako hipertekst, w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl, nr 3, 2002,

9. Farmacios Istorijos fakto Metodologinis Paradigmas (z Peterem Gorskim), w: XI Farmacijos Istorijos Simpozjumas, Lietuva 2002 Poznane-Kaunas, 2002,

10. Historiografia w postnowoczesnych liberalnych demokracjach, w: Światooglądy historiograficzne, pod. red. Jana Pomorskiego, wyd. UMCS, Lublin, 2002

13. Kryzys narracji historycznej we współczesnej kulturze Zachodu ,w: Historyka, t. XXXIII, 2003,

14. Historiografia w „rozmowie” ludzkości – etyczny wymiar pisarstwa historycznego, w: Dialog w kulturze (red. Marek Szulakiewicz), Toruń, 2003,

15. Historiografia pragmatyczna i jej znaczenie dla praktyki edukacyjnej, w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl, nr 7, 2004

16. Michaela Foucaulta koncepcja dyskursów i możliwość jej zastosowania do badania dziejów medycyny i farmacji(z Peterem Gorskim), w: Pamiętnik X powszechnego zjazdu historyków medycyny i farmacji, Poznań, 2003

17. Nowa formuła atlasu: Multimedialny atlas historyczny, w: Res Historica, nr 17, 2004

18. Od źródła historycznego do tekstu historycznego (czego „źródłem” nie może być ‘źródło historyczne’?) w: Annales UMCS, 2004

19. Wielkie narracje a mikronarracje – etyczne dylematy współczesnego pisarstwa historycznego, w: Narracje – (Auto)biografia – Etyka (red. Leszek Koczanowicz), Wrocław, 2005

20. Kulturowe uwarunkowania obecnego kryzysu narracji historycznej, w: Historyka, t. XXXV, 2005

21. Fundamentalizmy we współczesnym świecie – widziane w perspektywie kulturoznawczej, w: Fundamentalizm i kultury (red. Marek Szulakiewicz), Toruń, 2005,

22. Rola wiedzy historycznej w funkcji technologicznej, w: Res Historica, nr 19, 2005,

23. Strukturalna analiza narracji Joachima Lelewela, w: Res Historica, nr 19, 2005,

24. Czy jest możliwa historyczna interpretacja tekstów źródłowych? w (red. Barbara Trelińska), Tekst źródła, krytyka, interpretacja, wyd. DIG, Warszawa, 2005

25. Historiografia pragmatyczna i jej znaczenie dla praktyki edukacyjnej, w: Res Historica, nr 21, 2005,

26. Edukacja historyczna wobec wyzwań ponowoczesności, w: www.kulturaihistoria, nr 8, 2005,

27. Edukacja historyczna a ponowoczesna rzeczywistość, w: www.kulturaihistoria, nr 8, 2005


28. Edukacja historyczna w szkole a społeczeństwo informacyjne – kilka propozycji (wspólnie z Krzysztofem Karaudą), w: www.kulturaihistoria, nr 8, 2005

29.Kto jest autorem prac historiograficznych? w: Historyka, t. XXXVI, 2006,

30.Solidarność i Autokreacja jako dwie formy partycypacji we współczesnych kulturach Zachodu, w: Kultura współczesna a wychowanie człowieka, (red. D. Kubinowski), Lublin, 2006,

31.Czy kulturoznawstwo ma przyszłość? Od kulturoznawstwa jako nauki do kulturoznawstwa jako postnauki, w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl (nr 11, 2007),

32.Kultura symboliczna a techniczno-użytkowa. O paradoksach wolności we współczesnym świecie Zachodu, w: Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności (red. Z. Karpus i M. Szulakiewicz), Toruń, 2007,

33.Dyskurs kulturoznawczy a kultury współczesnych społeczności, w: Kultura Współczesna, nr 2, 2007

34.Antropologia jako nauka. Krzysztofa Jarosława Broziego koncepcja standardu kulturowego w badaniach kulturoznawczych, w: Antropologia Integralna, wyd. UMCS, Lublin, 2008

35.Desymbolizacja męskości we współczesnych kulturach Zachodu, w: Męskość w kulturze współczesnej, wyd. UMCS, Lublin 2008,

36.Edukacja historyczna a społeczeństwo informacyjne – kilka propozycji, w: Res Historica, t. 26, 2008,

37.Kultura 2.0 a Humanistyka, w: Episteme, nr 6, 2008,

38.Kulturoznawstwo jako postnauka, w: Tożsamość kulturoznawstwa, wyd. UJ, Kraków, 2008

39.Kłopoty z kulturą we współczesnej refleksji filozoficznej i naukoznawczej, w (red. Bożena Płonka-Syroka): Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, DIG, W-wa, 2008,

40.Literatura wobec przemocy kultury, w: Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji (red. Grzegorz Gazda, Irena Hubner, Jarosław Płuciennik), wyd. UŁ, 2008

41.Nie(obecność) pamięci historycznej w kulturze ponowoczesnej, w: Tradycja: wartości i przemiany (red. Jan Adamowski, Józef Styk), t. 1, wyd. UMCS, 2009

42.Kulturoznawstwo a Inteligentna Rzeczywistość, w (red. Wojciech Burszta, Michał Januszkiewicz): Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny? Wyd. SWPS, Warszawa, 2010,

43. Kultura – “Bóg” humanistów? w: Granice w Kulturze (e-book), w: Wiedza i Edukacja, e-naukowiec (www.e-naukowiec.eu)

43.Kultura 2.0 a praktyki męskości, w: Męskość w kulturze współczesnej. Praktyki męskości (Andrzej Radomski, Magdalena Dąbrowska), wyd. Wiedza i Edukacja (www.wiedzaiedukacja.eu), 2010, e-book

Filmy naukowe

2. Humanista – współczesny „analfabeta”?

4. Edukacja w Informacjonalizmie. Przypadek historii,

5.  Cyfrowa humanistyka i jej narzędzia,

6. Cyfrowa nauka

http://www.scribd.com/doc/43509057/Remiks-jako-sposob-przedstawiania-historii-w-Informacjonalizmie

10 tez na temat informacjonalistycznej edukacji
45. Recenzja z: Jerome de Groot, Consuming History. Historians and heritage in contemporary popular culture, Routlege, 2009, w: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl, nr 18, 2010,

46. Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie, w: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, t. 1, wyd. UJ, Kraków, 2011

47. Historia w kulturze remiksu, w: Historia w kulturze współczesnej (red. Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska), Lublin, 2011,

48. Edukacja w informacjonalizmie. Przypadek historii, w; Historia w kulturze współczesnej (red. Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska), Lublin, 2011,

49. 10 tez na temat informacjonalistycznej edukacji, w: www.wiedzaiedukacja.umcs.lublin.pl, nr 19, 2011

50. Historiografia 2.0, w: Oblicza przeszłości (red. Wojciech Wrzosek), Epigram, Poznań, 2011,

51. Antropologia „interwencyjna”, w: Rocznik Antropologii Historii, nr 1-2, 2011,

52. Internet – Nowe Media – Kultura 2.0, w: Kultura Współczesna, nr 2, 2011,
53. The historical Pharmacy Books from a methodological viewpoint (razem z Peterem Gorskim), w: Materials from 40 th Internetional Congress for the History of Pharmacy, Berlin, 2011
54. Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie, w: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, t. 1, Kraków, wyd. UJ, 2011,
55. Jeszcze raz w kwestii podstaw “empirycznych” historiografii, w: Historyka, t. XLI, 2011,
56. Nauka 2.0 jako nowy paradygmat prowadzenia działalności badawczej, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, PITWIN, t. 1, 2012,
57. Wartości hakerskie jako podstawa kultury Informacjonalizmu, w: Aksjologia Współczesności, wyd. UMCS, Lublin, 2012,
58. Uprawianie historii “chmurze”. kilka uwag na temat warsztatu historyka początków XXI wieku, w: Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XX wieku, wyd. Neriton, Warszawa, 2013,
59. I Ty możesz zostać badaczem – czyli jak współczesne technologie ICT zmieniły praktykę naukową, w: Kultura i Historia, nr 26, 2014,
60. Głos w dyskusji, w: historia – Dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości (red. E. Domańska, Rafał Stobiecki, tomasz Wiślicz), Uniwersitas, Kraków, 2014,
61. O potrzebie wizualizacji wiedzy o kulturze, w: Roczniki Kulturoznawcze, t. V, 2014,
62. Humanistyka cyfrowa w praktyce – analiza i wizualizacja obrazów, w: Roczniki Kulturoznawcze, t. VI, 2015,
63. Historiografia w okresie transformacji. Kilka uwag na marginesie monografii: Historia Wizualna, w: Historiografia w okresie transformacji. Kilka uwag na marginesie monografii: Historia Wizualna, w: Kultura i Historia, nr 27, 2015,
64. Alternatywne przestrzenie do prowadzenia działalności wiedzotwórczej i edukacyjnej a nowe technologie informatyczne, w: Co po kryzysie? PTS, Warszawa, 2016,
65. Recenzja z: Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje (red. Bożena Płonak-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki), Wrocław, 2015, s. 313, Kultura i Historia, nr 29, 2016
66. Recenzja książki Jakuba Muchowskiego, Polityka pisarstwa historycznego, FNP, Warszawa-Toruń, 2015, w: Kultura i Historia, nr 29, 2016,
67. Big data jako nowy przedmiot nauk o kulturze, w: Więcej niż obraz, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk, 2016,
68. Badanie kultury w Informacjonaliźmie – w stronę antropologii cyfrowej (red. Adam Szafrański), wyd. KUL, Lublin, 2016
69. Magdalena Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, AGH, Kraków, 2016, w: Kultura i Historia, nr 31, 2017,
70. Analiza i wizualizacja okładek polskich tygodników społeczno-politycznych, w: Wizualizacja informacji w humanistyce (red. Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska), wyd. UMK, Toruń, 2017,
71. Humanistyka cyfrowa w badaniu świata obrazów, w: Między nauką a sztuką (red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak), wyd. UMCS, Lublin, 2017,
72. BIG DATA I WIZUALIZACJA ”KILKA” UWAG O PROBLEMACH I DYLEMATACH WSPÓŁCZESNEGO HISTORYKA HISTORIOGRAFII, w: Historia@Teoria, nr 3, 2017 (on-line),
73. Wizualizacja przyszłością komunikacji naukowej? Kilka uwag w związku z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne,
74. Narracja historyczna czy historyczna baza danych?, w: Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych (red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak), wyd. UMCS, Lublin, 2017,
75. Antropologia 2.0,
76. Historiografia “dwóch prędkości” czyli jak narzędzia cyfrowe zmieniły Clio
77. Clifford Geertz a gramatyka kultury,